Privacy beleid

Privacy beleid

Artikel 1 – Privacy beleid

Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In deze verklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.


Artikel 2 – Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uitdrukkelijk vereist is tot uitoefening van het desbetreffende takenpakket. 
Voor uw vragen rond identificatie kunt u ons steeds contacteren via:
dpo@grouppeeters.com of telefonisch op het nummer +32 14283300 (BE) of +31 164275999 (NL)


Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam en functie binnen een bedrijf, om contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer.

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens.

Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt (publicatie website). Dergelijke publiek toegankelijke persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen. Toestemming hiervoor wordt verondersteld, gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt. 
Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende toestemming, zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, etc.


Artikel 4 - Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig. 
Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor de volgende doeleinden: 
• Bij een eerst contactmoment met personen bij klanten/leveranciers of relaties worden persoonsgegevens verzameld met onderstaande doeleinden: 
• Om de opdracht of overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en de kwaliteit beschreven in het document te kunnen garanderen; 
• Om te voldoen aan wettelijke vereisten; 
• In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole; 
• In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers; 
• Om in het kader van direct marketing informatie te kunnen versturen zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events. U kan dit akkoord te allen tijde intrekken.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens

De onderneming verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derden, zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming. Buiten kennisname door interne medewerkers die daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn kunnen geen andere/derde partijen kennis nemen van de vereiste persoonsgegevens.


Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken of zolang als bij wet verplicht is.


Artikel 7 – Rechten van de betrokkene 
U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via
dpo@grouppeeters.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.
Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.


Heeft u vragen of klachten?

Indien u klachten heeft over de wijze waarop onze organisatie met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van onze organisatie.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen. In Nederland kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl; in België bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer https://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be/

 

Deze opdrachtgevers hebben reeds voor Group Peeters gekozen:

 • Sabic
  Lanxess
 • Croda
  Borealis
  Aquafin
 • Arlanxeo
  Logo Total
  Nippon
 • Logo Sitech services
  Logo Waterstromen
  Logo Century Aluminum
 • Engie Electrabel
  Umicore
  Logo RHDHV
 • Logo Rosier Nederland BV
  Logo RWE
  BASF
 • AGC
  Covestro
  BP
 • Campine
  DSM
  Havenbedrijf Antwerpen
 • Janssen Pharmaceutica
  Lubrizol
  ATPC
 • Nyrstar
  Oleon
  Vopak
 • Agentschap Wegen en Verkeer
  Ineos